Home row Giấy phép con row Khám phá thế giới

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc more

Sở hữu trí tuệ

Copyright © 2013 - 2017 YOURDOMAIN.COM
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT AAA - VĂN PHÒNG TẠI VĨNH PHÚC
Email: youremail@gmail.com | Điện thoại: 0977.069.099
Địa chỉ: 
Số 3 tổ 17 phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình